Algemene Voorwaarden – Bart Riooltechniek BV

 
 

Artikel 1      Algemeen

1.1              Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Bart Riooltechniek BV en opdrachtgever.

1.2              Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

1.3              Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden alleen indien en voorzover deze door Bart Riooltechniek BV uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.4              Bart Riooltechniek BV heeft het recht rechten en bevoegdheden uit de overeenkomst met opdrachtgever aan derden over te dragen. Zonder toestemming van Bart Riooltechniek BV mag opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen jegens Bart Riooltechniek BV niet aan derden overdragen.

 

Artikel 2      Aanbiedingen en prijzen

2.1              De door Bart Riooltechniek BV uitgebrachte offertes en prijzen zijn vrijblijvend en zijn slechts gedurende dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Bart Riooltechniek BV mag uitgaan. De offerte is gebaseerd op normale werkomstandigheden tijdens normale werkuren, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2              De door Bart Riooltechniek BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Bart Riooltechniek BV gerechtigd de met de opdrachtgever overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

2.3              Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van Bart Riooltechniek BV, ook al worden daarvoor door haar kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Bart Riooltechniek BV niet door de opdrachtgever worden gebruikt, doorgegeven of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 3      Overeenkomst

3.1              De overeenkomst komt door stand door:

– ongeclausuleerde aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte; of

– door schriftelijke opdrachtbevestiging van Bart Riooltechniek BV; of

– bij gebreke van het voorgaande, doordat de opdrachtgever Bart Riooltechniek BV in staat stelt de door laatstgenoemde geoffreerde werkzaamheden uit te voeren.

3.2              Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan afspraken die niet op de offerte en/of opdrachtbevestiging staan vermeld en die door Bart Riooltechniek BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Overige werkzaamheden die niet beschreven staan in de offerte en/of overeenkomst worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3              Tenzij sprake is van een overeenkomst tot aanleg en plaatsing van rioleringen, vetputten, pompgemalen, septictanks, hemelwater- en sanitairleidingen welke werkzaamheden als aanneming van werk worden aangemerkt, wordt de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bart Riooltechniek BV aangemerkt als een inspanningsverbintenis. In dat geval zal Bart Riooltechniek BV de werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren zonder dat zij tot een bepaald resultaat gehouden is.

 

Artikel 4      Uitvoering van opdrachten

4.1              Alle opdrachten worden uitgevoerd in een door Bart Riooltechniek BV te bepalen volgorde. Tijdstip van aanvang en voltooiing van opdrachten worden bepaald door Bart Riooltechniek BV, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

4.2              Opdrachtgever verleent Bart Riooltechniek BV, op het moment dat met aanvang van het werk begonnen is onbelemmerde toegang tot de werkplaats.

4.3              Tenzij anders is overeengekomen worden de navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot het werk gerekend:

  • aanvraag van vergunningen en aansluitingen op het openbare net/riool en de daaraan verbonden kosten;
  • tekenwerk/bestektekeningen;
  • leveringen van water en energie, alsmede de benodigde opslagruimte en/of aansluitpunten in het werk, een en ander tot genoegen van Bart Riooltechniek BV en conform de vigerende voorschriften;
  • werkverlichting en/of verlichting van de bouwplaats;
  • het verrichten van bestrating-, beton-, breek-, fundering-, grond-, hak-, hei-, metsel-, schilder-, sloop-, stoffering-, stucadoors-, timmer-, boor-, klink-, laswerk of andere bijkomende werken van welke aard ook;
  • het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan, op of nabij het werk gelegen zaken;
  • extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals ingeval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

4.4              Indien Bart Riooltechniek BV werkzaamheden onder de vloer moet verrichten, zal Bart Riooltechniek BV gebruik maken van tenminste twee mensen in verband met voorgeschreven veiligheidsinstructies. De prijs hiervoor wordt doorberekend aan opdrachtgever.

4.5              Voorrijkosten worden door Bart Riooltechniek BV afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening gebracht. Voorrijkosten zijn te allen tijde verschuldigd, ongeacht het feit of de werkzaamheden daadwerkelijk (kunnen) worden uitgevoerd.

4.6              Ingeval opdrachtgever Bart Riooltechniek BV opdracht geeft voor de aanleg van riool(delen) dan zal Bart Riooltechniek BV de opdracht op regie basis uitvoeren, tenzij partijen anders overeenkomen.

Afvoer vet

4.7              Opdrachtgever is ermee akkoord dat te verwijderen vet in een (tussen)opslag wordt geplaatst. Afvoer (eindverwerking) van vet wordt door Bart Riooltechniek BV afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de prijs is bepalend in eerste instantie de kubieke meters van de vetafscheider te vermeerderen met hetgeen vrijkomt als gevolg van het naspoelen van de vetafscheider en aan- en afvoerleidingen, dan wel anders op de opdracht door Bart Riooltechniek BV is aangetekend. Uitzonderingen daargelaten vindt maximale reiniging conform m3 van de vetafscheider plaatst.

Afvoer slib en/of vuil water

4.8              Het in opdracht van Bart Riooltechniek BV te verwijderen slib en/of vuil water wordt door Bart Riooltechniek BV afgevoerd naar een derden- ver/bewerker waar de mate van vervuiling door middel van bemonstering wordt vastgesteld. Opdrachtgever erkent dat de prijs van slibafvoer wordt bepaald door de mate van vervuiling van het slib/vuil water.

4.9              De eigendom van vet, slib en vuil water gaat niet over op Bart Riooltechniek BV wordt alleen houder van deze stoffen ten behoeve van de ver/bewerking van de stoffen namens de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft zelf aansprakelijk voor de aan de ver/bewerker verbonden risico´s en (milieu)kosten of heffingen.

 

Artikel 5      Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1              Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de verplichting hieruit door Bart Riooltechniek BV niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden, die Bart Riooltechniek BV bij totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Bart Riooltechniek BV het recht de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering mogelijk blijft.

5.2              Daarnaast heeft Bart Riooltechniek BV het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien zij tengevolge van veranderingen en omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloed viel haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen. Bart Riooltechniek BV zal op dat moment in overleg treden met opdrachtgever om te bezien welke noodzakelijk te nemen maatregelen of verrichten extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ter voorkoming van schade.

5.3              Alle kosten die Bart Riooltechniek BV maakt in verband met het treffen van maatregelen of het verrichten van extra werkzaamheden tengevolge van onvoorziene omstandigheden, zijn voor rekening van opdrachtgever ondanks het feit, dat zij voor het treffen van deze werkzaamheden geen opdracht heeft gegeven.

5.4              Onder omstandigheden die redelijkerwijs te niet verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Bart Riooltechniek BV liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leverancier en/of onderaannemers van Bart Riooltechniek BV.

 

Artikel 6      Aansprakelijkheid

6.1              De aansprakelijkheid van Bart Riooltechniek BV uit hoofde van enige toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot kosteloos herzien. Vergoeding van bedrijfsschade en stagnatieschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.2              Indien en voorzover Bart Riooltechniek BV als onderaannemer werkzaam is, dan is Bart Riooltechniek BV niet aansprakelijk voor enige gedraging danwel enige toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door de hoofdaannemer danwel diens ondergeschikte. Opdrachtgever zal Bart Riooltechniek BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van de gedraging van de opdrachtgever, danwel diens hulppersoon, danwel door diens gebrekkige producten c.q. constructies en materialen, danwel andere hulpmiddelen waarvan de hoofdaannemer gebruik maakt.

6.3              Voor overige schade van de opdrachtgever en/of derde is Bart Riooltechniek BV slechts aansprakelijk, voorzover deze in een door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt doch voor ten hoogste voor een bedrag van € 450.000,00.

6.4              De opdrachtgever vrijwaard Bart Riooltechniek BV voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, welke in het lid 3 genoemde maximale uitgekeerde verzekerde bedrag te boven gaan.

6.5              Bart Riooltechniek BV is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, door gebruik van de door Bart Riooltechniek BV uitgevoerde werken veroorzaakt.

 

Artikel 7      Betaling

7.1              Indien niet anders overeengekomen is, dient betaling van alle facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldatum). Na vervaldatum is de opdrachtgever rechtens in verzuim.

7.2              Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening. Door Bart Riooltechniek BV worden geen zaken in ruil aangenomen.

7.3              Bart Riooltechniek BV is te alle tijde gerechtigd vooruitbetalingen c.q. zekerheid te verlangen. Indien geen zekerheid wordt gesteld of vooruitbetaling niet volledig wordt verschaft, dan is Bart Riooltechniek BV gerechtigd de overeenkomst, indien en voorzover deze nog niet mocht zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

7.4              In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever worden de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bart Riooltechniek BV is als dan gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Bart Riooltechniek BV heeft daarnaast recht op vergoeding van schade.

7.5              Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter afdoening van opeisbare facturen, die het langst opstaan, ook al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

7.6              De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend.

7.7              Indien de opdrachtgever in gebreke is of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle incassokosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In elk geval is de opdrachtgever verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum € 130,00 excl. BTW. Indien Bart Riooltechniek BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor een vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens Bart Riooltechniek BV de gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onbillijk hoog zijn.

7.8              Indien de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst is tekort geschoten, is Bart Riooltechniek BV gerechtigd haar verplichtingen terzake van levering op te schorten. Opdrachtgever is alsdan de opslagkosten in geval van opschorting van de levering verschuldigd.

Artikel 8      Ontbinding

8.1              Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Bart Riooltechniek BV richt, zal hij te allen tijden eerst Bart Riooltechniek BV schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

8.2              Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

8.3              Indien Bart Riooltechniek BV instemt met de ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft Bart Riooltechniek BV steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Bart Riooltechniek BV verrichte prestaties en heeft Bart Riooltechniek BV onverkort recht op betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.

 

Artikel 9      Gewoonterecht

9.1              Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.

 

Artikel 10     Geschillen

10.1            Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst wordt ter beslechting voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.

10.2            Indien opdrachtgever een consument is de zin van het burgerlijk wetboek voor personen, mitsdien aan de consument gelijkgesteld dient te worden, heeft de opdrachtgever, indien Bart Riooltechniek BV schriftelijke te kennen heeft gegeven het geschil voor te zullen leggen aan de arrondissementsrechtbank, het recht om binnen 30 dagen middels een schriftelijk en per aangetekende post aan Bart Riooltechniek BV uitgebrachte verklaring voor het geschil bevoegde rechter te kiezen in Nederland.

10.3            Op de krachtens deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.